Mokamos paslaugos, jų kainos ir teikimo tvarka

Nemokamos (mokamos) paslaugos ir jų teikimo tvarka VOVLC (pagrindas darbo procedūra DP 20 „Mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo valdymas", patvirtinta 2014 m. balandžio 3 d. VOVLC direktoriaus įsakymu Nr. V-31)

Paaiškinimai

 LNSS subjektai pagal kompetenciją teikia nemokamas ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.

Nemokamos, valstybės lėšomis teikiamos, yra sveikatos priežiūros paslaugos draudžiamiesiems ir apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu bei būtinosios medicinos pagalbos paslaugos nuolatiniams šalies gyventojams.

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos yra tos, už kurias jų gavėjai privalo sumokėti (LR Sveikatos sistemos įstatymas, 11 str. 2d., 2 p.).

Mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigose apmoka:

        pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;

        savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.

Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms asmens sveikatos priežiūros įstaigose, priskiriamos:

      paslaugos pagal „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašą ir kainas". Šios paslaugos visais atvejais ir visiems pacientams yra mokamos;

      paslaugos pagal kainyną Nr.11-96-2 ir jo pakeitimus bei papildymus, kai:

      pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ar valstybės lėšomis ir kreipiasi dėl paslaugų, bet ne dėl būtinosios pagalbos;

      paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, kurias pasirenka apdraustasis, tačiau nesusijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam susirgimui ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui. Suteiktos paslaugos apmokamos kainomis, indeksuotomis, vadovaujantis LR SAM 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-1065.

      paslaugos užsieniečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kita apmokėjimo tvarka, apmokamos, vadovaujantis VOVLC Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše nustatytomis kainomis, indeksuotomis koeficientu 1,3.

     paslaugos pagal gydytojų-specialistų konsultacijų ir ligų gydymo profilių bazines kainas kai apdraustasis, norėdamas gauti planinę paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti (pacientai registruojami į eilę, nurodant jiems registracijos eilės numerį, jei, įvertinus būtinosios pagalbos apimtis, planinių paslaugų poreikis yra didesnis nei numatyta sutartyje su Teritorine ligonių kasa).

      kitos mokamos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, tačiau reikalingos jų teikimui užtikrinti:

      patalpų nuoma,

      dokumentų kopijavimas,

       kiti nenumatyti patarnavimai.

Paslaugų kainas nustato paslaugas teikiančių įstaigų administracija (LR Sveikatos sistemos įstatymas 11 str. 1d. 4 p.). Įstaiga vadovaujasi LR SAM patvirtintais kainynais ir įstaigos administracijos patvirtintomis kainomis.

            Dokumentacijos pildymo reikalavimai

          Kai pacientui teikiamos mokamos paslaugos pagal „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą arba kainyną Nr. 11-96-2", pildomas „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos talonas", kurį pasirašo PSD (paslaugą suteikęs darbuotojas) ir pacientas. Į apskaitos taloną PSD įrašo visų pacientui rekomenduojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pavadinimus ir kainą:

        medicinos paslaugos, išvardintos mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąraše;

       gydytojų - specialistų konsultacijos (žr. kainyną Nr. 11-96-2, 2 dalis);

        medicinos paslaugos (operacijos, chirurginės manipuliacijos, diagnostinės ir gydomosios procedūros, instrumentiniai tyrimai ir kt.) (žr. kainyną Nr. 11-96-2, 3-14, 22-50);

        tyrimai: biocheminiai, hematologiniai ir bendri klinikiniai, imunologiniai, radioimuniniai, žmogaus genetikos, mikrobiologiniai (žr. kainyną Nr. 11-96-2, 15, 16, 17, 18, 19 dalis).

            Kai pacientui teikiamos kitos mokamos paslaugos, nepriskiriamos sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, tačiau reikalingos jų teikimui užtikrinti, pildomas „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos talonas", kurį pasirašo PSD ir pacientas. Į apskaitos taloną PSD įrašo paslaugų pavadinimus ir jų kiekį, kainą:

       pažymų išdavimas; (pažyma yra medicininė paslauga, yra SAM išaiškinimas, kad priskiriama sveikatos priežiūros paslaugai);

        kopijavimas, nurodant kopijų skaičių (A 4 formato viena pusė) - 0,30 Eur.

            Kai pacientui teikiamos mokamos paslaugos pagal gydytojų-specialistų konsultacijų ir ligų gydymo profilių bazines kainas, į „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos taloną", kurį pasirašo PSD ir pacientas, PSD įrašo pacientui suteikiamos paslaugos gydymo profilį ar gydytojo-specialisto konsultaciją.

Paslaugų teikimo ir atsiskaitymo reikalavimai

            Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tada, kai įsitikinama, kad mokamų paslaugų dokumentacija užpildyta ir pacientas už jas sumokėjo kasoje arba buhalterijoje.

            Pacientui, kuris kreipėsi dėl mokamų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų, medicinos registratorė, BPS, gydytojas ar kitas PSD privalo:

         išaiškinti mokėjimo už paslaugas pagrįstumą ir tvarkos reikalavimus;

         supažindinti pacientą su jo pageidaujamų ar gydytojo rekomenduojamų paslaugų kainomis.

            Jei pacientas sutinka sumokėti, pildomas „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos talonas", KVS F 01 - DP 20, kurį pasirašo PSD ir pacientas ar paciento atstovas.

            Pacientas ar jo atstovas užpildytą „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos taloną" KVS F 01 -DP 20 perduoda į kasą, kur patikrinama apskaičiuota mokėjimo suma ir susimokama į kasą.

            Apskaičiuotą sumą pacientas sumoka kasoje, kurioje med. registratorė, paėmusi pinigus, kasos čekį atiduoda pacientui, o ant ,,Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos talono", KVS F 01 - DP 20 užrašo kasos čekio numerį ir pasilieka jį kasoje.

            Pacientas su kasos čekiu grįžta pas PSD, kur jam suteikiamos paslaugos. PSD kasos čekio numerį įrašo į Asmens sveikatos istoriją (F Nr. 025/a).

            Kai mokamos paslaugos teikiamos atsiųstiems iš kitų gydymo įstaigų pacientams, darbuotojas suteikęs paslaugą užpildo ,,Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos taloną", o kasos čekio numerį įrašo prie suteiktos paslaugos pildomoje dokumentacijoje.

            Ne VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centro pacientams paslauga teikiama vadovaujantis VOVLC direktoriaus 2010-04-26 įsakymu Nr. V-24.

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užsienio ne Europos sąjungos šalių piliečiams ir atsiskaitymo reikalavimai

     užsienio šalies piliečiui rekomenduojama kreiptis į registratūrą;

      registratorius prašo paciento pateikti asmens identifikavimo dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba vairuotojo pažymėjimą su paciento parašu) ir draudimo polisą. Gavęs dokumentą, supažindina pacientą su apmokėjimo ir atsiskaitymo už suteiktas paslaugas tvarkos reikalavimais;

        Pacientas arba jo atstovas įsipareigoja sumokėti už rekomenduojamas arba pageidaujamas sveikatos priežiūros paslaugas. Priešingu atveju pacientui teikiama tik būtinoji pagalba;

        gavęs paciento žodinį ar rašytinį sutikimą sumokėti, registratorius užpildo ,,Asmens sveikatos istorijos" titulinę dalį, išduoda taloną pas gydytoją ir siunčia pacientą pas gydytoją - specialistą;

•        Gydytojas informuoja pacientą arba jo atstovą apie rekomenduojamas teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir jų kainas, teikia sveikatos priežiūros paslaugas, detaliai aprašo jas medicinos dokumentuose, užpildo „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos taloną" ir siunčia pacientą į buhalteriją sąskaitos išrašymui;

•        Buhalteris - kasininkas išrašo „Sąskaitą-faktūrą", kurioje įrašo visų suteiktų paslaugų pavadinimus ir kainas, apskaičiuoja mokėjimo sumą, indeksuotą koeficientu 1,3. Sąskaitą pasirašo pacientas, D ar jo įgaliotas asmuo;

•        pacientas ar jo atstovas VOVLC kasoje sumoka sąskaitoje įrašytą sumą. Buhalteris-kasininkas priėmęs pinigus išrašo kasos pajamų orderį. Pirmasis sąskaitos-faktūros egzempliorius ir kasos pajamų orderio šaknelė atiduodamos pacientui;

•        antrasis sąskaitos egzempliorius lieka buhalterijoje;

•         pacientas sąskaitą perduoda gydytojui, kuris F Nr. 025/a įrašo apmokėtos sąskaitos ir kasos kvito numerius, ir tik tada perduoda pacientui išrašą, tyrimų išvadas bei rekomendacijas ir sąskaitą;

Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kainos
I Pacientų konsultavimas
Konsultacija neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu arba nėra sutarties su TLK

15,00 €

Pažyma dėl lytiškai plintančių infekcijų

14,50 €

Pažyma dėl užkrečiamųjų ir grybelinių odos ligų3,00 €
Asmenims, pageidaujantiems gauti paslaugas be eilės ir sutinkantiems už jas sumokėti

15,00 €

Gydytojo konsultacija paciento namuose

22,00 €II Ištyrimas ir gydymas dėl lytiškai plintančių infekcijų (LPI)
Anoniminis ištyrimas ir gydymas dėl LPI (I, IV, VII apsilankymai)

16,00 € (neįskaitant tyrimų kainos)

Skubus ištyrimas dėl LPI (tepinėlis, RPR)
14,50 €
Chlamidijų tyrimas tiesioginės imunofluorescencijos metodu

15,30 €

Moters lyties organų išskyrų mikroskopija

5,80 €

Vyro lyties organų išskyrų mikroskopija

4,80 €

Ureaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas

16,50 €

Treponema pallidium nustatymas mikroskopu tamsiame lauke

5,00 €

ŽIV - 1.2.tipo antikūnų nustatymas 3-čios kartos diagnostine sistema

5,80 €

ŽIV 1.2.0 tipo antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu

4,40 € 

 Prostatos sekreto tyrimas
2,90 €
 RPR kokybinė reakcija
2,90 €
Sifilio IgM/IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 3,90 €
Treponema pallidum IgG arba IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu
 29,37 €
Hepatito A viruso bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu
8,69 €
Hepatito A viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu
 9,27 €
Hepatito B viruso bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu
5,94 €
Hepatito B viruso(HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija
11,90 €
Hepatito B viruso (HBV) HBs antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  6,66 €
Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu
 8,20 €
Hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas
 2,61 €
Hepatito B viruso (HBV) HBre Ag antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu 
 5,30 €
Hepatito B viruso (HBV) HBre antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu
 5,30 €
Hepatito C viruso antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu
5,79 €
Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunoblotingo metodu  29,37 €
Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu7,85 €
Herpes simplex viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 6,43 €
Herpes simplex 2 tipo IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 7,47 €
TPHA-kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu
3,40 €  


III Kosmetologinės, kosmetinės ir gydomosios dermatologinės procedūros

Karpos, užkrečiamo moliusko, keratomos, papilomos, kondilomos, žvaigždinės hemangiomos pašalinimas elektrokoaguliacija:
1. didelės (virš 0,5 cm su nuskausminimu)

2. vidutinės (0,3 cm; 0,4 cm; 0,5 cm) pašalinimas:

 

 

3. smulkios (mažesnės nei 0,3 cm) pašalinimas:

 

Karpos, užkrečiamo moliusko, keratomos, papilomos, kondilomos, žvaigždinės hemangiomos pašalinimas skystu azotu:

1. vidutinės (0,3 cm; 0,4 cm; 0,5 cm)

 

2. smulkios (mažesnės nei 0,3 cm)

 

 

 

 

7,20 € 

3,50 €; 4,30 €;

4,90 € 

2,60 €

 

 

 

 

2,00 €; 2,30 €; 2,60 €

1,50 €

Riebalinės liaukos cistos pašalinimas elektrokoaguliacija

5,80 €

Ateromos pašalinimas elektrokoaguliacija:
1. iki 0,5 cm
2. virš 0,5 cm


7,20 €

11,50 €

Papilomos ar kito virusinio odos darinio (karpos, kondilomos, šalinimas kūno srityje CO2 lazeriu MedArt 610 aparatu (1 vieneto)14,50 €
Papilomos ar kito virusinio odos darinio (karpos, kondilomos, šalinimas kūno srityje CO2 lazeriu MedArt 610 aparatu (2-5 vienetų)
29,00 € 
Papilomos ar kito virusinio odos darinio (karpos, kondilomos, šalinimas kūno srityje CO2 lazeriu MedArt 610 aparatu (6-10 vienetų)
52,00 €
Papilomos ar kito virusinio odos darinio (karpos, kondilomos, šalinimas kūno srityje CO2 lazeriu MedArt 610 aparatu (11-30 vienetų)
81,00 €
Hemangiomos, keratomos šalinimas kūno srityje CO2 lazeriu MedArt 610 aparatu iki 5 mm diametre (1 vieneto)
23,00€ 
Hemangiomos, keratomos šalinimas CO2 lazeriu MedArt 610 aparatu kūno srityje iki 6-15 mm diametre (1 vieneto)
34,50 €
Hemangiomos, keratomos šalinimas CO2 lazeriu MedArt 610 aparatu kūno srityje 16 ir daugiau mm diametre (1 vieneto)
46,00 €  
Odos darinių šalinimas ekscizija ar ekscizine biopsija
22,00 €
Gydymas su D‘Arsonvaliu (viena procedūra)

2,90 €

Kvarco procedūra (viena)

1,45 €

Pažeisto nago gydomasis pedikiūras (viena procedūra)

3,00 €

Įaugusio nago iškirpimas

5,00 €

Suragėjusio nago virš 3 mm storio kirpimas

5,50 € 

Nuospaudos šalinimas (įskaitant medikamentus)

7,00 €

Nagų šalinimas 1-5 vnt. (už kiekvieną papildomą nagą po 5,00 Eur)
 30,00 €
Gydymas UVB ir UVA (visam kūnui) - viena procedūra

4,50 €

Gydymas UVB ir UVA (atskirom kūno dalim) - viena procedūra

3,50 €

Galvos plaukuotosios dalies gydymas su terapijos prietaisu UV109B - viena procedūra

2,60 € 

Bioptron šviesos terapija
1,20 €
Veido odos higieninis valymas:
1. naudojant kaukę ,,Astringent Mask“
2. naudojant kaukę ,,Golden Facial Mask“
3. naudojant kaukę ,,Juodieji perlai“


26,00 €

24,00 € 
22,00 €

Valomoji veido odos kaukė:
1.   Mirtų kaukė
2.   ,,Renova Beuty Mask“
3.   ,,Golden Facial Mask“


18,50 € 
20,00 € 
20,00 €

Veido odos dvigubo drėkinimo procedūra

17,00 €

Veido odos higieninis masažas

15,00 €

Nugaros arba krūtinės odos higieninis valymas:
1.   1/ 2 nugaros arba krūtinės odos

2.   Visos nugaros arba krūtinės odos


23,50 €

47,00 €

Parafino veido odos kaukė

11,00 €

Demakiažo procedūra

7,50 €

Lygiosios odos masažas skystu azotu

4,35 €

Veido odos masažas skystu azotu

4,35 €

Plaukuotosios galvos dalies odos masažas skystuoju azotu

6,00 €

Veido odos pilingas glikolio rūgštimi

35,00 €

Stangrinamoji procedūra GREENS
23,00 €
Jauninanti veido procedūra
25,00 €
Cheminis veido pilingas ENTERPEEL SA
37,50 €
Cheminis veido pilingas ENTERPEEL MA 35,00 €
Fusion plaukų mezoterapija
25,00 €
Fusion mezoterapija veido odai37,00 €
Invazinė mezoterapijos veidui procedūra
 65,00 €
Invazinė mezoterapijos veidui procedūra (be kosmetikos)
30,00 €
Invazinė mezoterapijos kaklui procedūra
50,00 €
Invazinė mezoterapijos kaklui procedūra (be kosmetikos)
30,00 €
Invazinė mezoterapijos dekoltė procedūra
50,00 €
Invazinė mezoterapijos dekoltė procedūra (be kosmetikos)
30,00 €
Invazinė mezoterapijos galvos odai procedūra
45,00 €
Invazinė mezoterapijos galvos odai procedūra (be kosmetikos)
30,00 €
Invazinė mezoterapijos plaštakoms procedūra
35,00 €
Invazinė mezoterapijos plaštakoms procedūra (be kosmetikos)
30,00 €

 

IV Bendraklinikiniai tyrimai
Erkės (Demodex) tyrimas (ne VOVLC pacientams)
6,00 €
Boreliozės(Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu
7,15 €
Boreliozės (Laimo ligos) IgGantikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu
7,18 €
Odos, nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybeliams nustatyti (1 židinys)(ne VOVLC pacientams)

3,00 €

Pacientui pageidaujant, tyrimo atlikimas ir atsakymo gavimas tą pačią dieną
1,00 €

 

 Nemedicininės paslaugos

Tyrimų transportavimas į kitas laboratorijas  4,00 €
Dokumentų kopijavimas (A4 formato lapas)
0,30 €
Rašytinės informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas suteikimas (per 10 darbo dienų)
4,00 €
Rašytinės informacijos apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas suteikimas (skubos tvarka iki 3 darbo dienų)
6,00 €
Kompensuojamųjų vaistų paso išrašymas 1 € 
Kompensuojamųjų vaistų pasas (jei apdraustasis negrąžina KVP ar grąžina  iš dalies suugadintą)  3 €

Copyright © 2010-2011 VšĮ Vilniaus odos ir veneros ligų centras. Visos teisės saugomos.